Användarvillkor för

medlemskap för gruppträning

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap och köp av 10-kort på Your Success Växjö och mellan den person (”Kunden/medlemmen”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i utbud under schema/öppettider. Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 18 år. Distansavtalslagen Your Success Växjö följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/ träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Your Success Växjö om han/hon ångrat sitt köp. Tjänsten är personlig, kan ej överlåtas till annan.

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Your Success Växjö. Deltagandet sker på egen risk. Your Success Växjö ansvarar inte för några eventuella skador/olycksfall eller liknande som kan uppstå till/under eller från träningen.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Identifikation skall kunna uppvisas för Your Success Växjö personal varje gång kunden närvarar på Your Success Växjö träningspass. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Your Success Växjö personal.

4. Avtalstid och uppsägning
Your Success Växjö erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Medlemskapet ger dig tillgång till fritt antal gruppträningspass/månad enligt vad som erbjuds.
Uppsägning av löpande månadsdebitering: Medlemskapet kostar 600 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail till gustav@yoursuccessvaxjo.se.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet eller tills tjänsten tar slut, tappar giltighet. Avtalet kan när som helst sägas upp dock senast 5 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker (debiteringsdag), i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Debiteringsdag är den dagen (datum) som du blev medlem och registrerade ditt betalkort på hemsidan www.yoursuccessvaxjo.se och följaktningen Wondr.

10-Kort
Medlemskapet ger tillgång till tio träningstillfällen på valfritt pass av de som erbjuds av Your Success Växjö.
Medlemskapet avlutas automatiskt 365 dagar från inköpsdagen ifall samtliga klipp inte har nyttjats innan dess. Nyttjas samtliga klipp inom 365 dagar kommer medlemskapet avslutas det datum det sista kvarvarande klippet nyttjas. 

5. Avstängning vid oacceptabel beteende eller utebliven betalning
Om medlemmen har ett beteende som är hotfullt, förnedrande eller på annat sätt beter så att någon tar illa vid sig så har Your Success Växjö rätten att avsluta medlemmens medlemskap, så att hen inte längre får vara medlem på Your Success Växjö.
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träningen till betalning sker.
Your Success Växjö har rätt att säga upp avtalet eller stänga av din tillgång till Gruppträningen när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt gruppträningen och/eller innehåll, eller inte efterlevt avtalet. Om du eller Your Success Växjö säger upp avtalet, eller om Your Success Växjö avbryter din tillgång till gruppträningen accepterar du att Your Success Växjö, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Your Success Växjö inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.
Om du har bokat in dig på ett träningspass men inte närvarar och gör det vid upprepade tillfällen kan du bli avstängd om du trots tillsägning och påminnelser inte bättrat dig.

6. Prisändringar
Your Success Växjö äger rätt att justera priset. Your Success Växjö måste dock informera om detta i god tid dvs minst 2 månader innan.

7. Betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Your Success Växjö en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Your Success Växjö skulden till inkasso. Your Success Växjö har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Your Success Växjö konto. Om Your Success Växjö inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Your Success Växjö rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Vid köp av 10-kort debiteras ditt registrerade betalkort en engångssumma för 10 kortet.

8. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Your Success Växjö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer, kortnummer eller e-mailadress. Your Success Växjö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Your Success Växjö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Your Success Växjö ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar
Your Success Växjö förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av utbud/schema annonseras via Your Success Växjö hemsida.
Det kommer att erbjudas ett mindre antal pass under julen och sommaren. Inga prisjusteringar under den perioden kommer att ske.
Your Success Växjö förbehåller sig rätten att avboka träningspass när som pga sjukdom eller liknande, eller av annan anledningen som inte behöver anges..

11. Kund-/personuppgifter
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Your Success Växjö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.
För att bli medlem hos Your Success Växjö måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Du lovar att all information som du skickar till Your Success Växjö och Wondr i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra användarvillkor. När du samtycker till våra användarvillkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Du kan begära att vi tar bort eventuella uppgifter om dig när som helst. Om du inte gör det kan vi dock behålla dina uppgifter tills du ber mig att radera det.

12. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Your Success Växjö för överföring till denne.

13. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

14. Doping
Your Success Växjö förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Your Success Växjö. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

15. Leveranssätt
Gruppträningen bokas genom hemsidan för Your Success Växjö och följaktligen Wondr och deras bokningssystem.
All träning sker utomhus oavsett väderförhållande. Träningen är på olika platser runtom i Växjö och i Rottne.
För att kunna komma åt att boka dig på något av våra pass krävs att du har tillgång till internet. Your Success Växjö har inget ansvar för om din tillgång till internet är/blir begränsad och/eller ej tillgänglig p.g.a störningar och dylikt som då kan leda till att du inte får tillgång till bokningsschemat.

16. Priser
Priserna anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms.

17. Ändringar av avtalet
Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av avtalet. När vi gör väsentliga ändringar av avtalet ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan du säga upp avtalet genom att kontakta Gustav Folkesson på Your Success Växjö.

18. Användarriktlinjer/skyldigheter/ansvar
Gällande ditt användarkonto är Du ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt lösenord till Tjänsten. Om ditt lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela mig omedelbart. Det är enbart du som får använda sig av ditt användarkonto.

19. Övrigt
Your Success Växjö förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Your Success Växjö rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.
Your Success Växjö reserverar sig för eventuella felskrivningar.
Ingen återbetalning sker pga sjukdom, skador, resor m.m. eller liknande.

20. Företagsinformation
Your Success Växjö
Postadress:
Ekesåsvägen 17
35271 Växjö
Sverige

Kontouppgifter:
Bankgiro: 161-8990
Org.nr: 19860218-2738
Momsreg.nr: SE860218273801

Kontaktuppgifter:
Gustav Folkesson
Telefonnummer:
070-89 82 360
E-postadresss:
gustav@yoursuccessvaxjo.se
Hemsida:
www.yoursuccessvaxjo.se

följ mig på facebook
följ mig på instagram

Gustav  Folkesson

VD

PERSONLIG TRÄNARE

MASSÖR

Telefonnummer

0708982360

E-postadress

gustav@yoursuccessvaxjo.se

Org.nummer: 19860218-2738

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2013-2021 Your Success Växjö. All Rights Reserved

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram