top of page

Användarvillkor för
medlemskap för gruppträning

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för tecknande av avtal om medlemskap på Your Success Växjö och mellan den person (”Kunden/medlemmen”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i utbud under schema/öppettider. Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos Your Success Växjö är 18 år. Distansavtalslagen Your Success Växjö följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/ träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Your Success Växjö om han/hon ångrat sitt köp. Tjänsten är personlig och kan ej överlåtas till någon annan.

Vårterminen sträcker sig vanligtvis från vecka 1 till och med vecka 27. Se schemat på hemsidan.

Höstterminen sträcker sig från vecka 32 till och med nyåret. Dock så kommer det inte vara någon träning på röda dagar och i vissa fall dagen innan en röd dag, men det gäller endast vid julen. Se schemat på hemsidan.
Var observant på att ändring kan ske från termin till termin. Den informationen kommer alltid att finnas tillgänglig på hemsidan.

Det finns tre olika medlemskap att välja på; 
Bas: 

x Tillgång till all gruppträning som erbjuds enligt schemat​. 
x Kostprogram. Uppdateras var 12:e vecka om du önskar. Som medlem måste du meddela mig när dina 12 veckor har gått. 
Premium:
x Tillgång till all gruppträning som erbjuds enligt schemat​. 
x Kostprogram. Uppdateras var 12:e vecka om du önskar. Som medlem måste du meddela mig när dina 12 veckor har gått. 

x Träningsprogram. 1-2 stycken individuella träningsprogram med regelbundna uppdateringar (8-12:e vecka). Träningsprogram skickas till mail och visas i både text och film. Programmen görs på egen hand utöver den vanliga gruppträningen. Eget ansvar. Ingen fysisk träff, utan nödvändig kontakt sker över telefon, sms och/eller mail. Personlig feedback. Fokus i programmen ligger på styrka och/eller rörlighet för att minska besvär, förebygga och eller öka din prestation. Komplement till gruppträningen. Perfekt för dig med besvär eller som vill bli rörligare eller starkare i en specifik rörelse. Som medlem måste du meddela mig när dina 8-12 veckor har gått.
Premium Plus+: 
x Tillgång till all gruppträning som erbjuds enligt schemat​. 

x Kostprogram. Uppdateras var 12:e vecka om du önskar. Som medlem måste du meddela mig när dina 12 veckor har gått. 

x Träningsprogram. 1-2 stycken individuella träningsprogram med regelbundna uppdateringar (8-12:e vecka). Träningsprogram skickas till mail och visas i både text och film. Programmen görs på egen hand utöver den vanliga gruppträningen. Eget ansvar. Ingen fysisk träff, utan nödvändig kontakt sker över telefon, sms och/eller mail. Personlig feedback. Fokus i programmen ligger på styrka och/eller rörlighet för att minska besvär, förebygga och eller öka din prestation. Komplement till gruppträningen. Perfekt för dig med besvär eller som vill bli rörligare eller starkare i en specifik rörelse.

x Träningsupplägg för kondition. Premium Plus+ är som Premium, fast för dig som även önskar eller bara önskar träningsupplägg för konditionsträning med regelbundna uppdateringar (8-12:e vecka). T.ex. Löpning, cykling, simning, skidåkning, triathlon osv. Träningsupplägget skickas till mail. Programmen görs på egen hand utöver den vanliga gruppträningen. Eget ansvar. Ingen fysisk träff, utan nödvändig kontakt sker över telefon, sms och/eller mail. Personlig feedback. Som medlem måste du meddela mig när dina 8-12 veckor har gått.

2. Hälsotillstånd

Som kund ansvarar du själv för att hälsotillståndet är sådant att du utan risk kan delta i aktiviteterna hos Your Success Växjö. Deltagandet sker på egen risk. Your Success Växjö ansvarar inte för några eventuella skador/olycksfall eller liknande som kan uppstå till/under eller från träningen.

3. Trivselregler och tränings föreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Your Success Växjö personal om personal kräver det. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Your Success Växjö personal. Det är du som kund som måste bevisa att den är den om det uppstår osäkerhet kring om hen har tecknat sig för ett medlemskap och därmed godkänt villkoren.

4. Avtalstid och uppsägning

Your Success Växjö erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet eller att Your Success Växjö väljer att avsluta det.

Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemmen faktureras månadsvis i förskott och det är ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om en eventuell uppsägning via mail till gustav@yoursuccessvaxjo.se senast 5 dagar innan faktureringsdagen (den 5:e i varje månad).

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet eller tills tjänsten tar slut, tappar giltighet. Avtalet kan när som helst sägas upp dock senast 5 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker (faktureringsdag), i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Faktureringsdag är den 5:e i varje månad. D.v.s, för att undvika debitering av kommande månad måste uppsägning ske innan månadsskiftet.
Om ingen önskan om uppsägning av medlemskapet sker, löper medlemskapet vidare och medlemmen är garanterad ett medlemskap för kommande träning.

Om medlemmen tecknar sig för ett medlemskap på annat datum än den 5:e, så blir beloppet på medlemmens första faktura från det att kunden tecknat sitt medlemskap fram till den 4:e (datum). Därefter skickas fakturan den 5:e varje månad.

Likaså om terminsstart sker på annan dag än den 5:e, så blir beloppet på medlemmens faktura för de dagarna från terminsstartstillfället fram till den 4:e (datum). 

Samma gäller om terminen avslutas på annat datum än den 4:e, så blir beloppet på den fakturan för de dagarna från den 5:e fram till det sista träningstillfället som erbjuds för den terminen.


5. Avstängning vid oacceptabel beteende eller utebliven betalning

Om medlemmen har ett beteende som är hotfullt, förnedrande eller på annat sätt beter så att någon tar illa vid sig så har Your Success Växjö rätten att avsluta medlemmens medlemskap, så att hen inte längre får vara medlem på Your Success Växjö.

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träningen till betalning sker.

Your Success Växjö har rätt att säga upp avtalet eller stänga av kundens tillgång till Gruppträningen när som helst, inberäknat om kunden faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt gruppträningen och/eller innehåll, eller inte efterlevt avtalet. Om kunden eller Your Success Växjö säger upp avtalet, eller om Your Success Växjö avbryter kundens tillgång till gruppträningen accepterar kunden att Your Success Växjö, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot kunden och att Your Success Växjö inte kommer att återbetala eventuella belopp som kunden redan har betalat.

6. Prisändringar

Your Success Växjö äger rätten att justera priset. Your Success Växjö måste dock informera om en eventuell prisförändring genom sms till varje enskild medlem i god tid, minst 1 månad innan prishöjningen träder i kraft.

7. Betalning

Betalning av månadsavgifter sker via faktura löpande i förskott med betalningskrav inom 15 dagar. Faktureringsdag är den 5:e i varje månad, men avvikelser kan förekomma. Om kunden tecknar sitt medlemskap t.ex i mitten av månad så blir beloppet på kundens första faktura på de återstående dagarna i den månaden. Därefter den 5:e i varje månad. Läs även på punkt 4. Avtalstid och uppsägning.

Om medlemmen inte har betalat sin faktura senast enligt på förfallodagen så skickar Your Success Växjö en påminnelsefaktura på betalning för förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Your Success Växjö skulden till inkasso. Your Success Växjö har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Your Success Växjö konto. Om Your Success Växjö inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Your Success Växjö rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Fakturan skickas till medlemmens angivna mailadress.

 

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Your Success Växjö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Your Success Växjö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Your Success Växjö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Your Success Växjö ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av utbud/schema annonseras via Your Success Växjö hemsida.

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att avboka träningspass när som pga sjukdom eller liknande, eller av annan anledningen som inte behöver anges.

11. Kund-/personuppgifter

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Your Success Växjö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

För att bli medlem hos Your Success Växjö måste kunden ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Kunden lovar att all information som hen skickar till Your Success Växjö i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och kunden åtar sig att se till att den fortsätter att vara det. Your Success Växjö behandlar kundens personuppgifter främst för att fullfölja dess förpliktelser mot kunden. Your Success Växjö utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Your Success Växjö försöker i möjligaste mån att inhämta kundens samtycke innan behandling av kundens personuppgifter sker. Kunden samtycker till behandling genom att acceptera Your Success Växjö användarvillkor. När kunden samtycker till  användarvillkoren samtycker hen också till att Your Success Växjö behandlar kundens personuppgifter. Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Your Success Växjö kommer då inte längre att behandla kunden personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra de skyldigheter enligt avtal eller lag som Your Success Växjö har gentemot dig. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att Your Success Växjö inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till kunden. Kunden kan begära att Your Success Växjö tar bort eventuella uppgifter om sig när som helst. Om kunden inte gör det kan Your Success Växjö dock behålla kundens uppgifter tills kunden ber Your Success Växjö att radera dom.

12. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

13. Doping

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Your Success Växjö. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

14. Leveranssätt

All träning sker utomhus oavsett väderförhållande. Träningen är på olika platser runtom i Växjö (vanligtvis på Högstorp och ibland på baksidan av Katedralskolan) och i Rottne (vanligtvis på en träningsplan mellan Blåklintsvägen och Solrosvägen).

För att kunna komma åt att bli medlem, samt se schemat och annan nödvändig information krävs det att kunden har tillgång till internet. Your Success Växjö har inget ansvar för om kundens tillgång till internet är/blir begränsad och/eller ej tillgänglig p.g.a störningar och dylikt som då kan leda till att kunden inte kommer åt nödvändig information.

15. Priser

Priserna anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms.

16. Ändringar av avtalet

Från tid till annan kan Your Success Växjö, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av avtalet. När det görs väsentliga ändringar av avtalet blir kunden informerad om det i ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till kunden. I vissa fall kommer kunden att meddelas i förväg, och kundens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer kunden behöva utgöra sitt godkännande av ändringarna. Därför ber Your Success Växjö kunden vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om kunden inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan kunden säga upp avtalet genom att kontakta Gustav Folkesson på Your Success Växjö.

17. Övrigt

Your Success Växjö förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Your Success Växjö rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.

Your Success Växjö reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Ingen återbetalning sker till kund pga sjukdom, skador, resor m.m. eller liknande.

 

18. Företagsinformation

Your Success Växjö

Postadress:

Ekesåsvägen 17

35271 Växjö

Sverige

 

Kontouppgifter:

Bankgiro: 161-8990

Org.nr: 19860218-2738

Momsreg.nr: SE860218273801

 

Kontaktuppgifter:

Gustav Folkesson

Telefonnummer:

070-89 82 360

E-postadress:

gustav@yoursuccessvaxjo.se

Hemsida:

www.yoursuccessvaxjo.se

bottom of page