top of page

Användarvillkor för

YSV-Metoden

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för tecknande av avtal om abonnering av tjänsten YSV-Metoden på Your Success Växjö och mellan den person (”Kunden/medlemmen”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos Your Success Växjö är 18 år. Distansavtalslagen Your Success Växjö följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/ träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Your Success Växjö om han/hon ångrat sitt köp. Tjänsten är personlig, kan ej överlåtas till annan.

 

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan utföra träningen hos Your Success Växjö. Deltagandet sker på egen risk. Your Success Växjö ansvarar inte för några eventuella skador/olycksfall eller liknande som kan uppstå till/under eller från träningen.

3. Avtalstid och uppsägning

Your Success Växjö erbjuder abonnering utan bindningstid. Tjänsten gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp Tjänsten.

Uppsägning av löpande månadsdebitering:

Tjänsten "YSV-Metoden" kostar 499 kr/mån (faktureras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall kunden informera om uppsägning via mail till gustav@yoursuccessvaxjo.se senast 5 dagar innan faktureringsdagen.

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet eller tills tjänsten tar slut, tappar giltighet. Avtalet kan när som helst sägas upp dock senast 5 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker (faktureringsdag), i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Faktureringsdag är den dagen då då första telefonmötet ägde rum.


4. Avstängning vid oacceptabel beteende eller utebliven betalning

Om kunden har ett beteende som är hotfullt, förnedrande eller på annat sätt beter så att någon tar illa vid sig så har Your Success Växjö rätten att avsluta tjänsten för kunden, så att hen inte längre får tillgång till träningen från Your Success Växjö.

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träningen till betalning sker.

Your Success Växjö har rätt att säga upp avtalet eller stänga av kundens tillgång till YSV-Metoden när som helst, inberäknat om kunden inte efterlevt avtalet. Om kunden eller Your Success Växjö säger upp avtalet, eller om Your Success Växjö avbryter kundens tillgång till träningen accepterar kunden att Your Success Växjö, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot kunden och att Your Success Växjö inte kommer att återbetala eventuella belopp som kunden redan har betalat.

5. Prisändringar

Your Success Växjö äger rätt att justera priset. Your Success Växjö måste dock informera om detta i god tid dvs minst 1 månad innan.

6. Betalning

Betalning av månadsavgifter sker via faktura löpande i förskott med betalningskrav inom 15 dagar. Faktureringsdag är den dagen då första telemötet ägde rum. 

Om kunden inte har betalat sin faktura senast enligt på förfallodagen så skickar Your Success Växjö en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Your Success Växjö skulden till inkasso. Your Success Växjö har rätt att debitera kunden faktureringsavgift och påminnelseavgift. Kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Your Success Växjö konto. Om Your Success Växjö inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Your Success Växjö rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

7. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Your Success Växjö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Your Success Växjö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

8. Ansvar för kundens olycksfall

our Success Växjö ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall i samband med träningen.

9. Praktiska ändringar

Your Success Växjö förbehåller sig rätten att avboka inbokade möten när som pga sjukdom eller liknande, eller av annan anledningen som inte behöver anges.

10. Kund-/personuppgifter

Kundens uppgifter registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Your Success Växjö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

För att få möjlighet att teckna sig för tjänsten hos Your Success Växjö måste kunden ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Kunden lovar att all information som hen skickar till Your Success Växjö i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och kunden åtar sig att se till att den fortsätter att vara det. Your Success Växjö behandlar kundens personuppgifter främst för att fullfölja dess förpliktelser mot kunden. Your Success Växjö utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Your Success Växjö försöker i möjligaste mån att inhämta kundens samtycke innan behandling av kundens personuppgifter sker. Kunden samtycker till behandling genom att acceptera Your Success Växjö användarvillkor. När kunden samtycker till användarvillkoren samtycker hen också till att Your Success Växjö behandlar kundens personuppgifter. Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Your Success Växjö kommer då inte längre att behandla kunden personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra de skyldigheter enligt avtal eller lag som Your Success Växjö har gentemot dig. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att Your Success Växjö inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till kunden. Kunden kan begära att Your Success Växjö tar bort eventuella uppgifter om sig när som helst. Om kunden inte gör det kan Your Success Växjö dock behålla kundens uppgifter tills kunden ber Your Success Växjö att radera dom.

11. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

12. Leveranssätt

För att kunna komma åt allt innehåll i tjänsten så krävs det att kunden har tillgång till internet. Your Success Växjö har inget ansvar för om kundens tillgång till internet är/blir begränsad och/eller ej tillgänglig p.g.a störningar och dylikt som då kan leda till att kunden inte kommer åt nödvändig information.

13. Priser

Priserna anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms.

14. Ändringar av avtalet

Från tid till annan kan Your Success Växjö, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av avtalet. När det görs väsentliga ändringar av avtalet blir kunden informerad om det i ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till kunden. I vissa fall kommer kunden att meddelas i förväg, och kundens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer kunden behöva utgöra sitt godkännande av ändringarna. Därför ber Your Success Växjö kunden vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om kunden inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av avtalet kan kunden säga upp avtalet genom att kontakta Gustav Folkesson på Your Success Växjö.

15. Övrigt

Your Success Växjö förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Your Success Växjö rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.

Your Success Växjö reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Ingen återbetalning sker pga sjukdom, skador, resor m.m. eller liknande.

 

16. Företagsinformation

Your Success Växjö

Postadress:

Ekesåsvägen 17

35271 Växjö

Sverige

 

Kontouppgifter:

Bankgiro: 161-8990

Org.nr: 19860218-2738

Momsreg.nr: SE860218273801

 

Kontaktuppgifter:

Gustav Folkesson

Telefonnummer:

070-89 82 360

E-postadress:

gustav@yoursuccessvaxjo.se

Hemsida:

www.yoursuccessvaxjo.se

bottom of page